School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Klas rapport
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam
Pagina 1

Algemene informatie

Deze rapportage is op naam gesteld en dient met zorg gebruikt en bewaard te worden. De wettelijk geregelde bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betreffende leerling is van toepassing. Alleen personen die direct betrokken zijn bij de ontwikkeling van de betreffende leerling zijn gerechtigd deze rapportage in te zien. Voor anderen mogen deze gegevens niet toegankelijk zijn.

Deze rapportage is een weergave van diverse houdingen, gevoelens, gedachtes, meningen en gedragingen van een leerling op en t.a.v. het schoolleven. De resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van de leerling zelf.

Als u vragen heeft over deze rapportage of advies wilt hebben, kunt u contact opnemen met:

Pepijn Straatman
pepijn.straatman@psitestuitgevers.nl
06 - 10 06 02 83

of

Peter Tamboer
peter.tamboer@psitestuitgevers.nl
06 – 51 23 26 44


School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Klas rapport
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam
Pagina 2

Normering

In deze rapportage worden alle resultaten uitgedrukt in normen van 1 tot 9. Dit zijn geen rapportcijfers! Zij representeren een positie in vergelijking met de antwoorden van andere leerlingen. Een hoge norm betekent dat een leerling positief geantwoord heeft in vergelijking met de antwoorden van andere leerlingen. Voor het bepalen van deze normen zijn de antwoorden gebruikt van ongeveer een miljoen leerlingen uit heel Nederland.

Voorbeeld:
Een leerling heeft een norm van 7 op een bepaalde eigenschap. Dit betekent dat deze leerling – net als 12% van alle leerlingen in Nederland – zichzelf relatief positief beoordeelt op deze eigenschap.

Normen Percentage van alle leerlingen
met dezelfde norm
1 = zeer negatieve indicatie 4%
2 = negatieve indicatie 7%
3 = riskante indicatie 12%
4 = normaal 17%
5 = normaal 20%
6 = normaal 17%
7 = positief 12%
8 = heel positief 7%
9 = heel positief 4%

Normen 1 en 2 zijn negatieve indicaties (11% van de leerlingen).
Deze zijn in het overzicht gekleurd en omcirkeld.

Norm 3 is een riskante indicatie (12% van de leerlingen).
Deze zijn in het overzicht alleen omcirkeld.

Alle overige normen (4-9) kunnen beschouwd worden als normaal. Onderscheid binnen deze groep (77% van de leerlingen) is in het overzicht opgenomen, maar heeft geen klinische betekenis.


School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Klas rapport
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam
Pagina 3

Leerlinggegevens

Leerlingnummers, namen en biografische gegevens.

Achternaam Voornaam Leerlingnummer Geslacht Leeftijd
De Bij Maja 111111 f 12
De Clown Pipo 222222 m 12
Konijn Pieter 333333 m 12
Langkous Pippi 444444 f 12
Duck Donald 12341234 a 12

School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Klas rapport
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam
Pagina 4

Klasrapportage: normen
    BE IMZBOAEA TOT WELPSRLSA MOTLGCKHH ZELUVZPSV ASVGWPA
De Bij Maja 8 3947 4 4572 8686 3431 839
De Clown Pipo 5 8546 3 6557 1311 6667 973
Konijn Pieter 4 8456 4 4447 3355 6846 991
Langkous Pippi 6 5859 5 7676 5336 6855 997
Duck Donald 5 6959 4 7677 4535 4532 969
Gemiddelde   5.6 674.67.4 4 5.65.265.8 4.2444.6 56.24.24.2 8.86.85.8

School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Klas rapport
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam
Pagina 5

Klasrapportage: legenda

BE Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van invullen is vastgesteld aan de hand van het percentage tegenstrijdige antwoorden bij gelijkende stellingen.

Norm 1 of 2:Er zijn aanwijzingen gevonden dat de vragenlijst slordig is gemaakt.
Norm 3:Er zijn lichte aanwijzingen gevonden dat de vragenlijst mogelijk (gedeeltelijk) slordig is gemaakt.
Norm 4 – 9:De vragenlijst is betrouwbaar ingevuld.

Antwoordneigingen

IMSociaal wenselijke antwoordneiging (indruk maken op anderen)
ZBSociaal wenselijke antwoordneiging (zelfbedrog)
Sociaal wenselijk antwoordgedrag betekent dat een leerling positiever is over zichzelf dan in werkelijkheid het geval is. Positiever tegenover anderen (indruk maken) of positiever tegenover zichzelf (zelfbedrog).
Een lage score (norm 1, 2 of 3) betekent dat een leerling een positiever beeld van zichzelf geeft dan in werkelijkheid het geval is.
Let op: de normen 4 – 9 staan voor de volledigheid weergegeven, maar hebben geen klinische betekenis.
Een lage norm bij IM kan leiden tot iets hogere normen bij welbevinden en motivatie.
Een lage norm bij ZB kan leiden tot iets hogere normen bij zelfvertrouwen.

OA Onzekere antwoordneiging
Er zijn ook leerlingen die heel onzeker zijn over wat ze zouden moeten antwoorden en geven relatief vaak het antwoord ‘Dat weet ik niet’.
Door deze antwoordneigingen kunnen zwakke schoolhoudingen soms minder goed gedetecteerd worden.
Een lage score (norm 1, 2 of 3) betekent dat een leerling relatief vaak vragen beantwoord heeft met ‘Dat weet ik niet’.
Let op: de normen 4 – 9 staan voor de volledigheid weergegeven, maar hebben geen klinische betekenis. Norm 9 is dus niet beter dan norm 5.

EA Evaluatieve antwoordneiging
Een klein deel van de leerlingen geeft aan de vragen uit de vragenlijst saai vindt of moeilijk te beantwoorden. Dit kan soms leiden tot slordig invulgedrag en/of de resultaten enigszins vertekenen.

TOT Algemene houding t.a.v. het schoolleven (totaal)
Dit geeft een totaalbeeld van alle schoolhoudingen weer.

WEL Welbevinden
Welbevinden is gebaseerd op onderstaande drie houdingen en enkele extra stellingen. Dit is dus geen gemiddelde van onderstaande houdingen!

PSPlezier op school
RLRelatie met de leerkrachten
SASociaal aanvaard voelen

MOT Motivatie
Motivatie is gebaseerd op onderstaande drie houdingen en enkele extra stellingen. Dit is dus geen gemiddelde van onderstaande houdingen!

LGLeertaakgerichtheid
CKConcentratie in de klas
HHHuiswerk-houding

ZEL Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen is gebaseerd op onderstaande drie houdingen en enkele extra stellingen. Dit is dus geen gemiddelde van onderstaande houdingen!

UVUitdrukkingsvaardigheid
ZPZelfvertrouwen bij Proefwerken
SVSociale Vaardigheid

AS Algemeen gevoel van schoolveiligheid
Dit geeft in heel algemene zin weer in hoeverre een leerling zich veilig voelt op school.
Als een leerling zich niet veilig voelt kan dat een mogelijke oorzaak zijn van eventuele zwakke houdingen t.a.v. het schoolleven.

Sociale schoolveiligheid is niet in deze tabel opgenomen, omdat deze gelijk staan aan de schalen RL (relatie met de leerkrachten) en SA (sociaal aanvaard voelen).

Fysieke schoolveiligheid is niet in deze tabel opgenomen, omdat dit geen ervaring of gevoel van de leerling zelf betreft, maar de waarnemingen die door de leerling zijn gedaan. Een klasgemiddelde van fysieke schoolveiligheid staat op de volgende pagina.

GW Gepest worden
PA Zelf (meedoen aan) pesten van anderen

Als een leerling gepest wordt, kan dat een mogelijke oorzaak zijn van eventuele zwakke houdingen t.a.v. het schoolleven.

Let op: een lage norm is altijd een negatieve indicatie. Een lage norm bij pesten betekent dus dat iemand pestgedrag vertoont. Een lage norm bij gepest worden betekent dat iemand gepest wordt.


School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Klas rapport
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam
Pagina 6

Klasrapportage: gemiddeldes

In onderstaand overzicht worden de gemiddeldes van alle leerlingen van de klas gepresenteerd.
In dit overzicht wordt ‘Schoolveiligheidsgevoel’ gepresenteerd, dat bestaat uit drie aspecten. Voor de sociale schoolveiligheid zijn hier de gemiddeldes van twee schalen (RL en SA) over schoolhoudingen opnieuw weergegeven.
Twee schalen over ‘Fysieke Schoolveiligheid Observatie’ worden uitsluitend gepresenteerd als klasgemiddeldes. De vragen over fysieke schoolveiligheid betreffen niet de ervaringen van de leerlingen zelf, maar de waarnemingen die zij gedaan hebben op school.

Betrouwbaarheid van invullen5.6
 
Antwoordneigingen
Sociaal wenselijke antwoordneiging (indruk maken op anderen)6
Sociaal wenselijke antwoordneiging (zelfbedrog)7
Onzekere antwoordneiging4.6
Evaluatieve antwoordneiging7.4
 
Algemene houding t.a.v. het schoolleven (totaal)4
 
Welbevinden5.6
Plezier op school5.2
Relatie met de leerkrachten6
Sociaal aanvaard voelen5.8
 
Motivatie4.2
Leertaakgerichtheid6
Concentratie in de klas4
Huiswerk-houding4.6
 
Zelfvertrouwen5
Uitdrukkingsvaardigheid6.2
Zelfvertrouwen bij Proefwerken4.2
Sociale Vaardigheid4.2
 
Pestgedrag
Pesten5.8
Gepest worden6.8
 
Schoolveiligheidsgevoel
Algemeen gevoel van schoolveiligheid8.8
Sociale schoolveiligheid (relatie met de leerkrachten)6
Sociale schoolveiligheid (sociaal aanvaard voelen)5.8
 
Fysieke Schoolveiligheid Observatie
Fysieke schoolveiligheid op school4.8
Fysieke schoolveiligheid buiten school5

School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) Klas rapport
Klas:Klas 1A
Niveau:1e klas HAVO
School:Tamboerschool
Plaats:Amsterdam
Pagina 7

Klasrapportage: fysieke veiligheid

Totaal aantal leerlingen: 5

 JaWeet
niet
Nee
Op school
Pesten 203
Schelden 311
Vechten 113
Hard slaan 131
Spullen stelen/afpakken 032
Bezit van messen 014
Bedreigingen 032
Afpersing 023
Buiten school
Pesten 302
Schelden 122
Vechten 212
Hard slaan 131
Spullen stelen/afpakken 212
Bezit van messen 005
Bedreigingen 023
Afpersing 023